Wij hebben als doel om jou een fantastische dag te bezorgen. De best mogelijke klantenservice en openheid over onze werkwijze hebben bij ons de hoogste prioriteit. Wij raden klanten aan om onze algemene voorwaarden door te lezen, zodat je achteraf nooit voor verrassingen komt te staan.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Tickets Deutschland als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Tickets Deutschland zijn aanvaard. Aan toezeggingen van medewerkers van Tickets Deutschland kunnen geen rechten worden ontleend, alleen dan wanneer die schriftelijk per e-mail door Tickets Deutschland zijn bevestigd.
  2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Tickets Deutschland schriftelijk en expliciet is aanvaard.
  3. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Bij aankopen bij Tickets Deutschland zijn de regels omtrent de afkoelingsperiode niet van toepassing. De tickets zijn een tijdsgebonden product. Bestellingen zijn altijd definitief en kunnen door de klant niet worden geannuleerd.
  4. Tickets Deutschland blijft aansprakelijk voor het gehele aankoopbedrag indien koper een order heeft geplaatst en betaald.

 

Artikel 2. Wederverkoop

Tickets Deutschland is een wederverkoper. De gehanteerde prijzen kunnen hoger of lager zijn dan de nominale waarde. Alle kosten zijn inbegrepen met uitzondering van de administratie- en servicekosten, betalingskosten en eventuele verzendkosten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een aanbod van Tickets Deutschland wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Tickets Deutschland gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Tickets Deutschland is ontvangen
  2. Van aanvaarding van een aanbod van Tickets Deutschland door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Tickets Deutschland.
  3. Een overeenkomst komt tot stand nadat Tickets Deutschland de aanvaarding door de koper van een aanbod van Tickets Deutschland middels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. Tickets Deutschland heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
  4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet door koper worden geannuleerd.
  5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen koper en Tickets Deutschland.
  6. Tickets kunnen niet geruild worden nadat er door de koper een order is geplaatst. Alle orders zijn bindend.

Artikel 4. Prijzen

 1. Bij de verkoop van tickets door Tickets Deutschland is sprake van wederverkoop. De door Tickets Deutschland gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door Tickets Deutschland gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de service- en administratiekosten, betalingskosten en eventuele verzendkosten.
  2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
  3. De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen.
  4. Per boeking komen er eenmalige service- en administratiekosten bij van € 7,50 en eventuele verzendkosten van € 8,50 voor aangetekend een verzekerde verzending per order bij, ongeacht het aantal geboekte tickets. Portokosten worden niet belast aan kopers in Nederland. In overige landen betalen kopers € 25,- koerierskosten bovenop de transactiekosten.
  5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en evenals (de samenstelling van) het product. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde vanwege de gebondenheid aan de executiedatum.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van Tickets Deutschland te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is en Tickets Deutschland het recht heeft haar verplichtingen op te schorten. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van koper.
  2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van Tickets Deutschland aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Tickets Deutschland nader aan te geven wijze.
  3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Tickets Deutschland zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
  4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van Tickets Deutschland een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Tickets Deutschland is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
  5. Tickets Deutschland is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van Tickets Deutschland binnen is, ook indien betaling na verloop van die termijn alsnog heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. (Af)levering tickets

 1. Indien tijdig is betaald streeft Tickets Deutschland ernaar om tickets binnen tien (10) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. Tickets Deutschland zal de tickets niet verzenden voordat zij de betaling heeft ontvangen. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden. Ook kan het voorkomen dat Tickets Deutschland de tickets veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst nog niet in huis heeft, waardoor levering verlaat wordt. Altijd zal ernaar gestreefd worden om de kaarten bijtijds te versturen zodat de klant naar het evenement kan. Tickets Deutschland is gerechtigd de tickets te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt. In enkele gevallen worden (elektronische) e-tickets verzonden per e-mail.
  2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening van Tickets Deutschland. Tickets Deutschland is niet aansprakelijk indien de klant zijn/haar gegevens, in de ruimste zin van het woord, niet juist heeft doorgegeven. Ook als er wordt gevraagd om een hoteladres/verblijfsadres dienen deze gegevens correct aangeleverd te worden.
  3. Tickets worden binnen Nederland bij niet verzending per e-mail aangetekend verzonden via PostNL. Aangetekende en verzekerde verzending geschiedt voor rekening en op risico van Tickets Deutschland. Bij niet geleverde zendingen door een fout van PostNL zal Tickets Deutschland het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits Tickets Deutschland geen vervangende tickets kan leveren. De klant dient minimaal 48 uur voorafgaand aan het evenement contact op te nemen met onze klantenservice.
  4. Indien PostNL niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, kan de zending nog tweemaal worden aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Daarnaast is PostNL gerechtigd om het pakket bij de buren af te leveren of bij een PostNL locatie.
  5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van Tickets Deutschland verzonden via PostNL of een soortgelijke dienst. Bij niet geleverde zendingen door een fout van PostNL zal Tickets Deutschland het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits Tickets Deutschland geen vervangende tickets kan leveren.
  6. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door PostNL naar Tickets Deutschland wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Tickets Deutschland te vergoeden. Koper is tevens gehouden eventuele verzendkosten voor het opnieuw verzenden van de tickets te voldoen.
  7. Tickets Deutschland kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel of als e-tickets per email.
  8. Als de tickets worden afgeleverd bij het hotel van de klant, dient de klant zijn/haar gegevens van de verblijfplaats/hotel naar ons te mailen. Hier wordt altijd om gevraagd door Tickets Deutschland. Indien de klant geen gegevens heeft doorgegeven is Tickets Deutschland niet aansprakelijk voor het leveren van de tickets.
  9. Indien de klant zijn/haar tickets kwijt raakt, is Tickets Deutschland niet aansprakelijk. De klanten van Tickets Deutschland zijn zelf verantwoordelijk voor de tickets nadat deze zijn afgeleverd.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 1. De koper en/of de gebruiker van een door Tickets Deutschland geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
  2. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Tickets Deutschland geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Tickets Deutschland niet aansprakelijk zijn. Tickets Deutschland is eveneens niet aansprakelijk als de organisatoren van een evenement vervolgens overgaan tot het annuleren van meerdere tickets aangekocht bij Tickets Deutschland.
  3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Tickets Deutschland zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
  4. De door Tickets Deutschland aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet altijd aan bij de kwaliteitscategorieen van de organisator van het evenement. Tickets Deutschland kan haar eigen categorie-indeling bepalen. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Tickets Deutschland behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
  5. Koper en/of gebruiker van een door Tickets Deutschland geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Tickets Deutschland rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.
  6. Indien een evenement wordt verplaatst blijven de tickets geldig voor de nieuwe datum. Indien een evenement wordt verplaatst dient koper zich tot Tickets Deutschland te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Tickets Deutschland retour te ontvangen. In uitzondering hierop zijn de de tickets voor alle voetbalcompetities. De data van alle voetbalwedstrijden veranderen regelmatig vanwege onder andere televisierechten. De informatie over verplaatsing van deze voetbalwedstrijden staat eveneens duidelijk vermeld op de productpagina. Tickets Deutschland is niet aansprakelijk voor verplaatste voetbalwedstrijden. Verplaatsing van deze voetbalwedstrijden is voor rekening en risico van de klant.
  7. Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt of wordt verplaatst naar een nieuwe datum, dient koper zich binnen de aangegegeven periode door Tickets Deutschland tot Tickets Deutschland te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Tickets Deutschland retour te ontvangen. Berekende service- en administratiekosten, alsmede eventuele verzend,- en betalingskosten komen niet het geval van afgelasting of verplaatsing van een evenement niet voor restitutie in aanmerking. Indien de verplaatsing binnen veertien dagen na de oorspronkelijke datum van het concert of evenement plaatsvindt, heeft koper geen recht op restitutie.
  8. De inhoud van de website van Tickets Deutschland is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen “links” kan koper jegens Tickets Deutschland geen rechten ontlenen.
  9. De door Tickets Deutschland gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Tickets Deutschland heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
  10. Tickets Deutschland heeft het recht de koop te annuleren indien er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de groepskortingcode of enige andere code.
  11. Eventuele aansprakelijkheid van Tickets Deutschland is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.
  12. Het is mogelijk dat Tickets Deutschland concert-, evenement-, sport- of theatertickets voor de officiële verkoop in de verkoop plaatst. Dit heet de zogenaamde pre-sale. Deze pre-sale is altijd onder voorbehoud. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden ontleend.
  13. In enkele gevallen leveren wij seizoenskaarten voor voetbalwedstrijden. In dit geval leveren wij persoonlijk voor de wedstrijd de seizoenskaarten af bij de klant. Na de wedstrijd worden de seizoenskaarten opgehaald door Tickets Deutschland. Het leveren van seizoenskaarten kan op geen enkele wijze als tekortkoming van Tickets Deutschland worden aangemerkt. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden geleend.
  14. Privacy: De gegevens van de klanten worden in het beveiligde systeem van onze website bewaard. De gegevens van de klanten zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor Tickets Deutschland.
  15. Bij faillissement van de organisator van het evenement is Tickets Deutschland niet aansprakelijk.
  16. Om aanspraak te maken op onze Ticket Garantie dient de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de tickets contact op te nemen met Tickets Deutschland.
  17. Om aanspraak te maken op eventuele restitutie dient de klant uiterlijk 5 dagen vóór het concert of evenement de klantenservice per e-mail te informeren in het geval de klant geen tickets heeft ontvangen. Indien er vervolgens geen passende oplossing gevonden kan worden, wordt het door de klant betaalde bedrag aan de klant geretourneerd.
  18. Indien er ticketnummer(s) en/of namen van gekochte tickets bij Tickets Deutschland worden doorgegeven aan derden en/of organisatoren en ten gevolge daarvan de gekochte tickets worden geannuleerd is Tickets Deutschland niet aansprakelijk. Er zal geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of enige andere schadevergoeding zijn.
  19. De koper gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gebruikt om de desbetreffende tickets in te kopen bij de officiële aanbieder op de koper zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De koper geeft opdracht aan Tickets Deutschland om tickets in te kopen voor het bestelde evenement. De klant gaat ermee akkoord dat de gegevens van de klant eveneens kunnen worden gebruikt voor toekomstige aankopen voor concerten en evenementen.
  20. De koper dient ten allen tijde bereikbaar te zijn via email. Tickets Deutschland is gerechtigd nieuwe e-tickets per email te sturen.

Artikel 8. Klachten

 1. Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over onze producten en of dienstverlening. Wij willen je graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. Je kunt een e-mail sturen naar klantenservice@ticketsnederland.nl. Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je van ons een bevestiging. Wij zullen jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.
  2. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kan je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
  3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke is te benaderen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9. Overmacht

 1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
  2. Een beroep op overmacht staat Tickets Deutschland open indien de tekortkoming van Tickets Deutschland een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Tickets Deutschland door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
  3. Eventuele aansprakelijkheid van Tickets Deutschland is beperkt tot het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 10. Gegevens van en over Tickets Deutschland

 1. Tickets Deutschland is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor uitverkochte en populaire evenementen.
  2. Tickets Deutschland is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
  3. Gegevens:
  Handelsnaam: Tickets Deutschland – www.ticketsde.de
  Statutaire naam: Events International  B.V.
  KvK-nr.: 56839634
  BTW-nr.: NL852326129B01
  4. Tickets Deutschland is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. Wij wijzen je erop dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan je de toegang tot het evenement worden geweigerd. Koper dient zich te richten op Tickets Deutschland. Tickets Deutschland zal het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits er een getekende verklaring van de organisator getoond wordt dat de klant(en) van Tickets Deutschland niet binnen zijn gekomen door geannuleerde kaarten. Om tot vergoeding over te gaan dient de klant binnen 5 werkdagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Tickets Deutschland te verstrekken.

Artikel 11. Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijk karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Haag kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Tickets Deutschland en de koper, tenzij Tickets Deutschland er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 13. Slotbepalingen

Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijzen wij naar de pagina “Veel gestelde vragen” op deze website.

 

Top

Login


Registrieren
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Passwort vergessen